GOK

Onze school heeft vier GOK-cycli achter de rug. Er zijn veel waardevolle initiatieven genomen. Die zijn ondertussen deel geworden van de “gewone” schoolwerking.

SGW wil jongeren vormen tot weerbare en kritische jonge mensen die klaar zijn om de samenleving binnen te stappen. Ongeacht de achtergrond of de vroegere schoolloopbaan willen we elke leerling kansen bieden om zichzelf verder te vormen en te ontplooien tot een verantwoordelijke burger met aandacht voor anderen, los van de afkomst of de cultuur. Bovendien is het belangrijk dat iedere leerling plezier kan beleven aan zijn schooltijd. Een warm schoolklimaat waar elke leerling elke dag in kan vertoeven, draagt bij tot een positief zelfbeeld en een open geest en houding in een diverse samenleving. Het is uiteraard van groot belang dat er op SGW rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en de inbreng van elk individu. Onze kernwaarden en onze pijlers bereiken, kan enkel slagen wanneer we onze leerlingen kansen en handvaten aanbieden om te groeien.

Nieuw in deze GOK-cyclus is de mogelijkheid om zelf thema’s te bepalen die belangrijk zijn voor onze schoolwerking en de ontwikkeling van onze leerlingen. Vanuit ons pedagogisch project en dagelijkse werking kwamen we uit bij de volgende thema’s:

Leren leren – Talenbeleid -Welbevinden

Onze leerlingen in de eerste graad moeten groeien in het ‘Leren leren’. Zo ontdekken ze wat er goed is aan een bepaalde studiemethode en wat nog enige bijsturing vraagt. Deze zelfanalyse individueel maken is niet evident. We helpen hen hier graag bij. Zo zetten leerlingen niet alleen grote stappen naar kwaliteit, maar ontstaat er ook een veilige en aantrekkelijke leeromgeving.  

Een grote factor in die veilige leeromgeving is het welbevinden. Doorheen de jaren hebben we al gemerkt hoe  belangrijk het is om niet enkel in te zetten op de leerprestaties van de leerlingen. Op onze school dragen we welbevinden altijd hoog in het vaandel. Er wordt geluisterd naar onze jongeren en we trachten ze te betrekken bij het schoolgebeuren. Dit maakt dat zij zich ook beter voelen op school. Om te kunnen leren moet je goed in je vel zitten en moet de leeromgeving aangenaam zijn. Het verhoogt niet alleen de betrokkenheid van de leerling, het toont ook een ander aspect van de samenleving waarin ze later zelfstandig moeten functioneren.

Om een goede burger te zijn in de snel ontwikkelende maatschappij is taalvaardigheid een belangrijk aspect. Sommige leerlingen hebben echt nood aan taalondersteuning en die willen we hen bieden. Anderzijds betekent extra aandacht voor taal en begrijpend lezen ook een verhoging van de slaagkansen voor alle leerlingen. Als we taalsteun geven, optimaliseren we het leren en de creativiteit van al onze leerlingen.

Deze drie thema’s kunnen we ook terugvinden in de sleutelcompetenties. Het zijn onderdelen van de 21ste-eeuwse vaardigheden die jongeren moeten bezitten.

Door een kritische zelfevaluatie willen we dit beleid ook steeds blijven toetsen aan zijn slagkracht (of slaagkans) en efficiëntie. Hierdoor kunnen we op elk moment bijsturen. Het hoofddoel blijft om het schoolleven voor alle leerlingen te optimaliseren: zorgen voor een krachtige en warme leeromgeving, met extra aandacht voor leerlingen die het moeilijk hebben.