GOK

Onze school heeft drie GOK-cycli achter de rug. Er zijn veel waardevolle initiatieven genomen. Die zijn ondertussen deel geworden van de “gewone” schoolwerking. Ervaring en expertise werden verder uitgebouwd.

SGW wil jongeren vormen tot weerbare en kritische jonge mensen die klaar zijn om de samenleving binnen te stappen. Ongeacht achtergrond of vroegere schoolloopbaan willen we elke leerling kansen bieden om zichzelf verder te vormen en te ontplooien tot een verantwoordelijke burger met aandacht voor anderen, ongeacht afkomst of cultuur. Bovendien is het belangrijk dat iedere leerling plezier kan beleven aan zijn schooltijd. Een warm schoolklimaat waar elke leerling elke dag in kan vertoeven, draagt bij tot een positief zelfbeeld en een open geest en houding in een diverse samenleving. Het is uiteraard van groot belang dat er op deze school rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en de inbreng van elk individu.

Nieuw in deze GOK-cyclus van 2018-2021 is aandacht voor diversiteit in de eerste graad. Uit onze BSA (beginsituatieanalyse) bleek dat hier nood aan is. De eerste graad van onze school bestaat uit een diverse populatie, wat typisch is voor een centrumschool.

Diversiteit tekent de samenleving. Ook scholen zijn onvermijdelijk ‘divers’ geworden vandaag. Ze krijgen te maken met ouders uit minder evidente gezinssamenstellingen, leerlingen met andere etnisch-culturele achtergronden, thuistalen, religies, gezinnen uit minder kansrijke milieus en ook met personeelsleden die zelf heel divers zijn … We kunnen dat als een belemmerende moeilijkheid ervaren of als een inspirerende uitdaging. In elk geval kunnen we beter rekening houden met de groeiende diversiteit als we krachtig en toekomstgericht school willen maken met o.a. veiligheid, respect en begrip als vertrekbasis voor alle betrokkenen.

Op onze school dragen we welbevinden steeds hoog in het vaandel. Er wordt geluisterd naar onze jongeren en we trachten ze te betrekken bij het schoolgebeuren. Dit maakt dat jongeren zich ook beter voelen op school.

Het tweede thema sluit hier naadloos bij aan. Leerlingen-  en ouderparticipatie komt de sfeer op school ten goede en versterkt de band tussen school, jongeren en hun ouders. Als jongeren kunnen participeren, werken ze aan een aantal belangrijke vaardigheden: ze vergroten hun contactvaardigheid, leren overleggen, in team werken en versterken hun democratisch handelen.

Als inspraak leidt tot concrete resultaten, kunnen jongeren succeservaringen opdoen. Ze hebben dan een zichtbare bijdrage geleverd aan het schoolleven. De mate van participatie en inspraak verhoogt het welbevinden en verbetert de schoolbeleving. Jongeren gaan graag naar een school waar ze het schoolklimaat als open en leerlingbetrokken ervaren. De leerlingenraad is hier een belangrijke factor. Bovendien draagt jongerenparticipatie bij tot democratische vorming en wereldburgerschap.

In samenhang hiermee willen we de dynamiek rond ‘ouderbetrokkenheid’ en ‘ouderparticipatie’ verder ontwikkelen in onze school.

We willen daarom een beleid voeren waar plaats is voor een relatiecultuur, zowel formeel als informeel. Naast formele oudercontacten, zijn andere mogelijkheden tot informeel contact legio.

Om zich welkom te voelen op school, moet een laagdrempelige cultuur op school aanwezig zijn. Zo willen we ouders concreet laten participeren aan de vorming van hun kind en dit in de ruimste betekenis van het woord.

Waar een school zelf contact zoekt met ouders, groeit er een vertrouwensband. Een laagdrempelige school kan de contacten met ouders dan niet alleen zien toenemen, er kan zelfs een nog betere ouderwerking uit ontstaan.

Door een kritische zelfevaluatie willen we dit beleid ook steeds blijven toetsen aan zijn slagkracht (of slaagkans) en efficiëntie. Hierdoor kunnen we op elk moment bijsturen. Het hoofddoel blijft om het schoolleven voor alle leerlingen te optimaliseren: zorgen voor een sterke en warme leeromgeving, met extra aandacht voor leerlingen die het moeilijk hebben.