GOK

GOK

Onze school heeft twee GOK-cycli achter de rug. Er zijn veel waardevolle initiatieven genomen die ondertussen deel zijn geworden van de “gewone” schoolwerking. Ervaring en expertise werden ondertussen verder uitgebouwd. 

Voor de 3e GOK-cyclus worden de GOK-thema’s uit de eerste cyclus hernomen. Deze thema’s dragen de voorkeur van de leerkrachten weg. 

De school werkt aan haar kwaliteit; dit houdt in dat we een evenwicht proberen te vinden tussen “het bewaren en koesteren van wat goed is en het voortdurend evolueren en vernieuwen”. Dit principe passen we toe op het GOK-beleid van de school. De schoolleiding vindt het essentieel om bestaande, waardevolle initiatieven te behouden, verder te integreren en te optimaliseren. Op die manier bewaken we in de praktijk de constante kwaliteit. We plannen ook nieuwe initiatieven, waarvan iedereen aanvoelt dat ze een belangrijk onderdeel zijn van het opleidings- en begeleidingsproces van de leerling. Uit de onderwijspraktijk en de beginsituatieanalyse bleek dat wij extra aandacht willen besteden aan preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstanden en de taalvaardigheid van onze leerlingen. 

•    De duidelijke vraag vanuit het personeel om voor taalvaardigheid te kiezen als nieuw GOK-thema  en de resultaten van de GOK-bevragingen in het kader van het gebruik van schooltaalwoorden vormen voor ons een belangrijke motivatiebron om, samen met de leerkrachten van het talenbeleid, het taalvaardigheidsonderwijs op SGW nieuw leven in te blazen.

Het is een uitdaging om taalzwakke leerlingen in een schriftelijke toets te laten tonen dat ze de vakinhoud beheersen. De prestaties van de leerlingen verbeteren wanneer ze de toetsvragen goed begrijpen.
Meten we écht de kennis van de vakinhoud of meten we of ze de taal kennen?
Sommige leerlingen beantwoorden de vraag niet, enkel omdat ze een woord uit de vraag niet begrijpen. Je meet op dat moment dus de kennis van het Nederlands en niet de inhoud van de leerstof.

Taalondersteuning geven aan leerlingen betekent niet dat de inhoud van het vak moet wijken voor taal. Het betekent wel dat de vakleerkrachten extra aandacht hebben voor taal en taal leren, waardoor de slaagkansen van de leerlingen verhogen. Als we taalsteun geven, optimaliseren we het leren van al onze leerlingen (schoolbrede aanpak).

•    SGW wil daarnaast met GOK de preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden verder uitbouwen.

Leerlingen die met ongelijke middelen en kansen aan de start staan, willen wij graag een duwtje in de rug geven, zodat ze met gelijke kansen ons onderwijsproject kunnen instappen.

Wij willen de motivatie voor ontwikkeling en leren bij de leerlingen verhogen en de ontwikkeling en/of leerwinst bij elke leerling maximaliseren. Voor GOK-leerlingen die uitvallen voor minstens één (hoofd)vak en die nood hebben aan een rustige werkplek, stellen we een “schoolwerkklas” ter beschikking. Wij willen ook die leerlingen kansen geven die door omstandigheden thuis geen of onvoldoende steun krijgen bij het studeren/huiswerk en die zelf over onvoldoende mogelijkheden beschikken om zelfstandig aan de slag te gaan.

We trachten

•    hen te leren zich te organiseren 
•    hen te leren plannen 
•    tips aan te reiken bij het studeren 
•    hen te leren zich te concentreren 
•    hen te motiveren 

Door een kritische zelfevaluatie willen we dit beleid ook steeds blijven toetsen aan zijn slagkracht en efficiëntie. De dynamiek van ons GOK-beleid laat toe dat op elk moment bijsturen mogelijk blijft. Het hoofddoel blijft zo om voor alle leerlingen het schoolgaan te optimaliseren, binnen het beleidskader dat onze minister van ons vraagt: zorgen voor een sterke en warme school.