Laptopproject

LAPTOP
PROJECT

We lichten jullie graag in over het laptopproject op SGW.

Op 1 september 2022 was het zover: alle leerlingen van de oneven jaren (eerstes, derdes en vijfdes) werken met een laptop in de klas. Op 1 september 2023 herhalen we deze procedure, zodat vanaf dat moment elke SGW-leerling zal werken met een laptop in de klas.

De laptop is nodig om de lessen op een efficiënte manier te volgen en om zich thuis optimaal voor te bereiden op toetsen en proefwerken.

Als school gaan we geen enkele ouder/leerling verplichten om een laptop te huren/kopen bij een bepaalde firma of via een bepaalde organisatie. De ouders hebben daar alle vrijheid in. Wel is het zo dat we op het moment dat het jaar van een leerling werkt met een laptop in de klas, we van elke leerling verwachten dat hij/zij beschikt over een laptop die aan een aantal vereisten voldoet. Je leest hier meer over in de infobrochure.

Infobrochure laptopproject SGW

In de infobrochure zal je ook kennismaken met onze geprefereerde laptoppartner, The Rent Company (TRC). Als school zijn we overtuigd dat deze externe partner een aantal zeer mooie huurkoop- of koopformules aanbiedt, op maat van het jaar waarin de leerling zit. Bovendien biedt TRC niet te versmaden service- en ondersteuningsafspraken aan.

Heb je nog andere vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren. Stuur dan een berichtje naar laptop@sgw.be.

Daarnaast vind je hieronder een antwoord op de veelgestelde vragen (FAQ). Zit je vraag er niet tussen of is het niet volledig beantwoord? Laat het ons weten via het bovenstaande e-mailadres. 

Veelgestelde vragen (FAQ)

DIGISPRONG

Vanaf 1 september 2022 werken de oneven jaren (leerjaar 1 – 3 – 5) met een toestel in de klas. Op 1 september 2023 herhalen we dit proces, zodat vanaf dat moment elke leerling op SGW werkt met een eigen toestel in de klas.

Met de Digisprong wil de Vlaamse overheid een inhaalbeweging maken in de digitalisering van het onderwijssysteem. Iedere school krijgt een budget om leerlingen te voorzien van een laptop. We halen een deeltje uit de nota van het kabinet van minister Weyts.

Vlaanderen grijpt de coronacrisis aan om in het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ een historisch bedrag van 375 miljoen euro te investeren in een grote ‘Digisprong’ voor álle scholen, leerlingen en leerkrachten.

Via deze weg ontvangen scholen een budget om voor alle leerlingen een digitaal leermiddel te voorzien op school. Met deze digisprong willen we dus een kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs realiseren om de volwassenen van morgen voor te bereiden op het functioneren in een technologische maatschappij.

We concentreren ons op vier cruciale en samenhangende speerpunten:

 (1) een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voor alle scholen van het leerplichtonderwijs,

(2) een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid,

 (3) ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen,

(4) een kennis- en adviescentrum ‘Digisprong’ ten dienste van het onderwijsveld.

Enerzijds is er de invloed van de coronacrisis (= het verplicht en massaal overschakelen naar afstandsleren).  Anderzijds zijn er ook de slechte scores van Vlaanderen in verschillende onderzoeken naar digitale vaardigheden en de nieuwe eindtermen ICT in het secundair onderwijs. Daarom heeft de overheid beslist om te handelen.  

De missie:

 • ervoor zorgen dat alle leerlingen over de nodige competenties beschikken om zich actief te kunnen bewegen in een steeds meer gedigitaliseerde samenleving;
 • het onderwijs effectiever maken en leerprocessen versterken d.m.v. digitalisering.

Om dit te kunnen waarmaken voorziet de Vlaamse regering een eenmalige financiële injectie voor de scholen om elke leerling van een laptop te voorzien. Deze financiële steun kent wel een aantal beperkingen en richtlijnen waaraan we ons als school moeten houden.

De Digisprong voorziet 510 euro per leerling voor een BYOD (Bring Your Own Device). Het exacte bedrag dat de Vlaamse overheid vrijmaakte, werd gebaseerd op een kleiner aantal leerlingen dan onze huidige situatie. We willen echter alle leerlingen en ouders een even grote compensatie geven en werkten daarom volgende regeling uit.

De ouders van de leerlingen die in het eerste, derde en vijfde jaar zitten tijdens het schooljaar 2023-2024 en op 25 augustus 2023 ingeschreven zijn, ontvangen in de laatste week van augustus een éénmalige schijf van 450 euro als creditnota op de schoolrekening.

Op hetzelfde moment wordt een eventueel restbedrag ook teruggestort naar alle ouder(s) van leerlingen die op 25 augustus 2023 ingeschreven zijn op SGW.

Let op: dit is een steun van de overheid en wordt niet meer toegekend na 31 augustus 2023

We begrijpen dat de overheid dit suggereert, maar dit is niet haalbaar voor elke school. Op SGW hebben we bijna 1000 leerlingen. Dit zijn dus 1000 toestellen die we moeten opnemen in een eigen beheer. We vinden het bijzonder jammer dat de overheid dit zelf voorstelt, want zij investeren niet voldoende in ICT-personeel en in de mogelijkheden om zoiets correct en efficiënt te beheren. Wij ontvangen onvoldoende middelen om met genoeg personen de ICT-werking te garanderen. Wanneer we het beheer van laptops er ook moeten bijnemen, dat zal dit een grote invloed hebben op de dagelijkse werking van de school. Wij willen de vlotte werking blijven garanderen. Daarom werken we met een externe partner die ons zal bijstaan bij de uitrol van het laptopproject.

PEDAGOGISCH

Het leerproces staat centraal. Een toestel voor elke leerling (en leerkracht) vormt geen doel op zich. Het moet een efficiënt middel blijven om het leerproces, de leerling en/of de leerkracht te ondersteunen.

Mediawijsheid en digitale geletterdheid zitten vervat in eindtermen en leerplandoelen. Het zijn meer dan ooit belangrijke leercompetenties geworden die elke leerling moet bereiken. Leerlingen die bovendien kiezen voor een doorstroomschool, kiezen meteen ook om voort te studeren. De laptop is dan een belangrijk aspect van de voorbereiding op het hoger onderwijs.

De samenleving verandert door een betere technologie en digitalisering. Bijgevolg worden er binnen veel jobs steeds meer computers en ICT gebruikt. Het werk verandert, maar ook de functies. Daarom moeten we onze leerlingen voorbereiden op de 21e-eeuwse vaardigheden die ze zullen nodig hebben. ICT is ook  niet langer een vak op zich. Het is voortaan geïntegreerd in alle vakken. Enkel wanneer er op regelmatige basis en op een efficiënte manier een laptop ter beschikking is tijdens de les, kunnen deze doelstellingen behaald worden.

We kiezen samen met onze geprefereerde partner bewust voor een toestel van 11 inch met een maximumgewicht van 1,4 kg. De grootte is dus dezelfde als een A4-blad. Dit model is handig om te gebruiken én te transporteren.  Ook staan we stil bij de correcte lichaamshouding wanneer de leerlingen werken met de laptop. De info omtrent ergonomie zullen de leerlingen verkrijgen op verschillende momenten, zodat ze er regelmatig aan herinnerd worden.

Sociale media, internetshoppen, games … Ze kunnen soms een verleiding zijn. We moeten ook aanvaarden dat ze een vast gegeven zijn geworden in onze samenleving. Het is belangrijk dat we onze leerlingen hiermee leren omgaan. In het schoolreglement zullen er afspraken opgenomen worden over wat kan en mag tijdens een les. Daarnaast kiezen we ook voor een flip device (2-in-1-device). Op die manier kan de laptop plat liggen op de bank en is de verleiding om rond te surfen minder groot. Zo kan de leerkracht ook beter een oogje in het zeil houden. Ook vragen we aan de ouders om hierin samen te werken met ons. We willen streven naar een goed en gezond evenwicht, maar zonder de hulp van de ouders is het moeilijk. We delen de verantwoordelijkheid en vormen een team.

Wij hopen oprecht dat niet in alle lessen enkel en alleen het toestel zal worden gebruikt. Onze vakleerkrachten delen dezelfde mening. Het lesgebeuren staat voorop. Hierbij verliezen we de leerstrategieën niet uit het oog. Hoe leren mensen? Wat werkt en wat niet? Er is hier al veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en daar wil de school rekening mee houden. Waar het lesmateriaal/het lesverloop het toelaat zal het toestel gebruikt worden omdat het een zinvolle aanvulling is op de lesinhoud (of de verwerking ervan).

Wij delen dus deze bezorgdheid. Een laptop is maar één werkvorm uit het gamma waaruit een leerkracht kan kiezen. De laatste jaren zijn enkele klassieke en gekende methodes gedigitaliseerd en hierdoor ook verbeterd. Andere werkvormen blijven ongewijzigd en hebben geen laptop nodig.

 

Het is haalbaar en mogelijk om te studeren met een laptop, maar het hangt ook af van de leerstijl van de leerling. Het ‘Leren Leren’-team zal hiervoor oog hebben en ondersteuning bieden. Daarnaast zullen ook de vakleerkrachten vanuit hun expertise tips geven (‘kunnen en kennen’). De schoolboeken zullen tevens nog niet volledig verdwenen zijn. Het wordt dus de eerste jaren een gezonde combinatie van klassieke en digitale leermiddelen (ook tijdens de evaluaties).

Tijdens de eerste lessen (en doorheen het schooljaar indien nodig) worden de leerlingen begeleid door de leerkrachten Media & Wijs, informatica en door de ICT-medewerkers. Als er gekozen wordt voor onze geprefereerde partner krijgen ze bij ontvangst van de laptop een document met richtlijnen en tips rond het gebruik van de laptop.

Neen. De leerlingen beschikken nog steeds over schoolboeken. Waarom? Enerzijds controleren de vakleerkrachten de kwaliteit van de digitale methodes. Jammer genoeg zijn er momenteel niet veel opties. De uitgeverijen zitten nog niet volledig op het spoor van digitaliseren van lesmethodes. We zijn daar voor een stuk afhankelijk van. We kiezen voor het beste leermiddel en voorlopig is er nog niet voor alles een degelijk digitaal én betaalbaar alternatief.

Anderzijds is een gezonde combinatie van klassieke en digitale leermiddelen ook goed. Het geeft de leerkrachten de kans om te wennen aan deze nieuwe werkwijze (en ook de leerlingen!). Het gebruik van een laptop of pen device zorgt voor nieuwe mogelijkheden. De leerkracht gaat op zoek naar wat de beste methode is met de meeste leerwinst. We willen de leerkracht ook niet vervangen. Een inspirerende en onderbouwde leerkracht blijft voor ons een belangrijke factor.

Enkele leerkrachten zullen er ook voor kiezen om eigen cursusmateriaal te ontwikkelen. Er zijn al enkele tools om dit digitaal aan te bieden, maar ook papier blijft soms een grote meerwaarde. Indien dit nodig is, dan worden deze leermiddelen geprint op onze school. De drukkosten op school liggen veel lager dan bij een uitgeverij.

Ja, want dit heeft een grote impact op onze school (zowel op organisatorisch, financieel als pedagogisch vlak). Het project werd eerst uitgewerkt en voorgesteld aan de pedagogische raad. Na enkele opmerkingen werd het project bijgestuurd en geduid tijdens de schoolraad. De schoolraad vertegenwoordigt alle geledingen van een school: het schoolbestuur, de directie, de pedagogische raad (leerkrachten), de ouderraad, de leerlingenraad en de lokale gemeenschap. Al deze geledingen kregen de kans om vragen en opmerkingen te formuleren. Die werden allemaal meegenomen in het beslissingsproces.

Dat is mogelijk, maar dat is geen standaard principe. Leerkrachten kunnen ervoor kiezen om bepaalde bevragingen digitaal te verwerken op voorwaarde dat de leerlingen vertrouwd zijn met de werkwijze (m.a.w. vooraf oefenen en uitproberen tijdens de lessen).

Ook op een proefwerk kan de laptop (in flipstand) een handige aanvulling zijn (denk bv. aan het raadplegen van bronnen (= teksten in kleur, video- of audiomateriaal, iets opzoeken op het internet …). Ook hier geldt dezelfde voorwaarde: leerkrachten oefenen vooraf deze werkwijze in zodat elke leerling zich comfortabel voelt. 

Tijdens elke proefwerkenperiode ondersteunt het ICT-team de leerkrachten, de leerlingen en de ouders extra aan de hand van een begeleid document. Zo worden extra tips en updates vermeld, weet de leerling hoe de laptop gebruiksklaar moet gemaakt worden en kan de leerling met een gerust hart een evaluatie uitvoeren. 

Om iedereen dezelfde leerkansen te bieden is het nodig dat elke leerling over een eigen toestel beschikt. Het is pedagogisch en praktisch niet haalbaar om een toestel te delen.

FINANCIEEL

Op dit moment hebben de uitgeverijen nog niet ten volle ingezet op het digitaliseren van de methodes. De rekening van de schoolboeken zal in de toekomst zeker verminderen. De aankoop van een dure grafische rekenmachine in het derde jaar is niet meer nodig. Daarnaast denkt elke vakgroep grondig na over de verantwoorde kosten en mogelijke alternatieven zonder dat dit een nadeel is voor de leerontwikkeling. Ten slotte staat het ook vast dat er veel meer materiaal digitaal zal worden aangeboden. Dit zal een invloed hebben op de kosten van het drukwerk.

Net zoals bij de boeken treden wij in dialoog met de ouders en hebben we aandacht voor hun vragen en bezorgdheden. Ouders die het moeilijk hebben met de betaling van schoolrekeningen of grote aankopen, kunnen terecht bij de directie voor een vertrouwelijk gesprek. Samen zoeken we dan naar een constructieve oplossing.

De aankoop/huur van een toestel blijft de keuze van de leerling en de ouders. We vinden het wel belangrijk om even te verduidelijken waarom we toch een toestel via onze geprefereerde partner aanraden: een directe ondersteuning, een mooie service, de zekerheid van een onmiddellijk vervangtoestel – ook in de vakantie -, een degelijke verzekering, de nodige software, dekking bij schade en diefstal (mits sporen van braak; beperkt eigen risico) … Deze service is een grote win en krijg je niet wanneer je bijvoorbeeld je laptop in een winkel koopt. Dan kan je niet altijd direct beschikken over een vervangtoestel of krijg je bijvoorbeeld geen vervanging wanneer de batterij niet meer dan 70% capaciteit heeft.

Volgende specificaties van het toestel zijn gekozen in functie van de lessen. Samen met de vakgroepen hebben we gekozen voor een specifiek model omdat het een aantal vereisten heeft:

 • het toestel moet kunnen flippen om te kunnen schrijven/tekenen via de laptop en om bepaalde verleidingen tegen te gaan (denk hierbij aan spieken of rondsurfen op het internet)
 • de functies van de grafische rekenmachine moet beschikbaar zijn via de laptop
 • de batterij van de laptop moet een schooldag operationeel zijn

Wij vragen dus dat een eigen toestel aan bepaalde minimumeisen voldoet om vlot ingezet te kunnen worden in de klas. Hiervoor geven wij volgende richtlijnen:

 • Een schermgrootte van minimum 11 inch

Maximum 13 inch, omwille van transport, het passen in de lockers en het gewicht in de boekentas.

 • Geen Chromebooks, Linux- of Mac-toestellen, wel een volwaardig Windows-toestel. Besturingssysteem: Windows 11 Nederlandstalige versie 

Zo werkt iedereen uniform en hindert dit het lesverloop niet. Indien je nog Windows 10 hebt en je toestel is
compatibel, dan is het upgraden naar Windows meestal 11 gratis.

 • We werken met een 360° flip + actieve pen + touch-functie

Het toestel moet kunnen platliggen en de leerling moet erop kunnen schrijven (met een actieve pen). Dit zal gebruikt worden tijdens verschillende lessen, bij verschillende vakken en tijdens evaluatiemomenten.

 • Minimum 8 GB RAM-werkgeheugen
 
 • Minimum 128 GB SSD-schijf (geen HDD als primaire schijf)
 
 • Minstens 1 USB- en 1 USB-C-aansluiting (met PD = Power Delivery = mogelijkheid tot opladen laptop via USB-C)
 
 • Een batterijduur van minstens 7 uur (= 4-cel-batterij of meer)

Dit is de gemiddelde duur wanneer een toestel thuis correct werd opgeladen en zonder een tussentijds oplaadmoment gebruikt wordt.

 • Een werkende en stabiele wifiverbinding (zowel 2,4 GHz/5,0 GHz), camera en geluid

Het toestel kan oortjes aansluiten via een jack-aansluiting.

 • Toelaten om voorgestelde en nodige software te installeren

Wie een eigen toestel meebrengt naar school, kan niet genieten van volgende voordelen:

 • omwille van verzekeringstechnische en logistieke redenen en het feit dat het om een persoonlijk toestel gaat, kan onze ICT-dienst niet helpen bij software- en hardware-problemen. De leerling is ook zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen en installeren van de juiste programma’s en de installatie van het juiste besturingssysteem
 • ook de leerkrachten zijn niet vertrouwd met dit toestel
 • er is geen vervangtoestel op school beschikbaar
 • bij verlies of schade is er geen verzekering en valt dit onder de eigen verantwoordelijkheid

HET TOESTEL

Dell 11,6-inch Latitude Pentium 3140 2-in-1 convertible touch + Active Pen + beschermhoes

11,6 inch HD 1366x 768 Touch Dragontrail Pro
Intel N200
Intel Wifi 6 AX201 WLAN-Pentium (2,4 GHz/5,0 GHz)
8Gb DDR4 RAM
128GB M2 PCIe NVMe SSD
HD webcam en WFC (World Facing Cam)
Bluetooth 5.1
2x USB, 1x USB-C, 1x HDMI
4-cel batterij ExpressCharge (actieve gebruiksduur van circa 8 uur)

The Rent Company, onze geprefereerde partner, zorgt voor het toestel, inclusief lader, actieve pen en verstevigde beschermhoes.

Neen, je hoeft geen software aan te kopen wanneer je een toestel via TRC huurt/koopt. In het pakket is er, naast de hardware (het toestel met (pen en) beschermhoes), een dynamisch softwarepakket dat we aanpassen aan het leertraject van de leerling. The Rent Company, onze geprefereerde partner, zorgt voor het toestel, inclusief actieve pen en beschermhoes.

We voorzien een dynamisch softwarepakket dat we aanpassen aan het leertraject van de leerling. Deze software wordt voorbereid door de ICT-dienst. Vervolgens wordt het ter beschikking gesteld op een centraal platform. De leerlingen zal de programma’s zelf kunnen installeren. Deze werkwijze wordt hen ook aangeleerd.

Daarnaast beschikt elke leerling ook over een actieve Office 365 A3-licentie. Die wordt gratis aangeboden door SGW en niet door de externe partner. Deze licentie stelt de leerling in staat Office 365 ProPlus te installeren op maximaal 5 verschillende toestellen (pc, Mac, mobiele toestellen). Met een @sgw.be-licentie kan de leerling programma’s zoals Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, OneDrive … installeren en gebruiken voor educatieve doeleinden (zolang de leerling verbonden is aan de school).

Een voorbeeld: stel dat een leerling een opdracht moet maken met de laptop, dan kan het zijn dat de laptop een noodzakelijke update vraagt. Heel vervelend. De ICT-dienst kan zulke updates inplannen en ervoor zorgen dat ze plaatsvinden op een moment dat niet hinderlijk is. Een ander voorbeeld: een leerkracht vraagt naar een bepaald (legaal) programma. Leerlingen hoeven het niet te zoeken. De ICT-dienst biedt het op een gekende plaats aan en de leerlingen kunnen het programma vlot én veilig installeren. Zo heeft iedereen ook de juiste versie.

We maken gebruik van de ingebouwde Windows-beveiliging. Naast Microsoft Defender als virus-en bedreigingsbeveiliging gebruiken we eveneens Accountbeveiliging, Firewall- en netwerkbeveiliging, app- en browserbeheer en apparaatbeveiliging. Bepaalde toepassingen worden opgevolgd en beheerd door de school, leerlingen hoeven hier geen extra aandacht aan te besteden.

Ja, natuurlijk. Maar … we vragen om alles te bewaren in OneDrive. Stel dat er iets misloopt met het toestel en we moeten die resetten, dan verdwijnt alles van de computer. Via een opslag in OneDrive is de leerling geen documenten kwijt. Deze werkwijze zal aangeleerd en herhaald/geoefend worden in verschillende lessen.

OneDrive biedt diverse voordelen voor de leerlingen:

 • 1 TB opslagruimte
 • altijd en overal toegang (offline én online)
 • ook op een smartphone (mits een werkende internetverbinding)
 • te raadplegen via meerdere toestellen (smartphone, tablet, een andere pc …)
 • versiebeheer en online prullenmand waardoor je nooit bestanden kan verliezen (mits een juiste werkwijze)

 Ja. Leerlingen zijn beheerder van het toestel. Dit wil zeggen dat leerlingen alles zelf kunnen installeren en configureren (al dan niet met ondersteuning vanuit ICT).

Ja, ook thuis wordt het toestel gebruikt. In de Schoolgids en in de gebruikersovereenkomst staan de afspraken rond een correct beheer. (Denk bijvoorbeeld aan het opladen van het toestel en het bewaren van bestanden.)

Het gekozen toestel via onze geprefereerde partner is robuust en beschikt over een batterij met meer cellen dan een doorsneetoestel. Door deze extra accucellen moeten de toestellen in principe 7 lesuren kunnen overbruggen. Indien de capaciteit/werking van de batterij minder dan 70% bedraagt, wordt deze onmiddellijk en kosteloos vervangen via onze geprefereerde partner. De leerling ontvangt dan direct een vervangtoestel.

Dit zijn we momenteel aan het bekijken. In de Schoolgids en in de gebruikersovereenkomst wordt opgenomen dat de leerlingen thuis het toestel moeten opladen. We bekijken momenteel of een back-upplan te voorzien is. We denken hierbij aan laadpunten die beschikbaar zijn onder bepaalde voorwaarden, maar dit is een voorlopige brainstorm. De haalbaarheid moet nog grondig bekeken worden in functie van de infrastructuur.

Wij vragen dus dat een eigen toestel aan bepaalde minimumeisen voldoet om vlot ingezet te kunnen worden in de klas. Hiervoor geven wij volgende richtlijnen:

 • Een schermgrootte van minimum 11 inch

Maximum 13 inch, omwille van transport, het passen in de lockers en het gewicht in de boekentas.

 • Geen Chromebooks, Linux- of Mac-toestellen, wel een volwaardig Windows-toestel. Besturingssysteem: Windows 11 Nederlandstalige versie 

Zo werkt iedereen uniform en hindert dit het lesverloop niet. Indien je nog Windows 10 hebt en je toestel is compatibel, dan is het upgraden naar Windows meestal 11 gratis.

 • We werken met een 360° flip + actieve pen + touch-functie

Het toestel moet kunnen plat liggen en de leerling moet erop kunnen schrijven (met een actieve pen). Dit zal gebruikt worden tijdens verschillende lessen, bij verschillende vakken en tijdens evaluatiemomenten.

 • Minimum 8GB RAM werkgeheugen
 
 • Minimum 128 GB SSD-schijf (geen HDD als primaire schijf)
 
 •  Minstens 1 USB- en 1 USB-C-aansluiting (met PD = Power Delivery = mogelijkheid tot opladen laptop via USB-C)
 
 • Een batterijduur van minstens 7 uren (= 4-cel-batterij of meer)

Dit is de gemiddelde duur wanneer een toestel thuis correct werd opgeladen en zonder een tussentijds oplaadmoment gebruikt wordt.

 • Een werkende en stabiele wifiverbinding (zowel 2,4 GHz/5,0 GHz), camera en geluid

Het toestel kan oortjes aansluiten via een jack-aansluiting.

 • Toelaten om voorgestelde en nodige software te installeren

We gebruiken het besturingssysteem Windows en de softwaretoepassingen van Microsoft.
Vanuit didactische overwegingen is het ook eenvoudiger als leerlingen over hetzelfde type toestel beschikken. Het is niet ideaal om met verschillende besturingssystemen te werken in de klas.

 

Laptops hebben meer didactische mogelijkheden dan tablets en er kunnen meer programma’s op worden geïnstalleerd. Laptops beschikken ook standaard over een klavier, een groter scherm en verschillende aansluitingen. Een laptop biedt meer verwerkingsmogelijkheden dan een tablet. Het prijsverschil tussen de laptop die TRC aanbiedt en een tablet met dezelfde mogelijkheden is zeer klein en niet in verhouding met de meerwaarde die de laptop biedt.

Indien je verkiest om een eigen computer te gebruiken, kan onze ICT-dienst geen ondersteuning aanbieden bij software- en hardware-problemen omwille van verzekeringstechnische en logistieke redenen en het feit dat het om een persoonlijk toestel gaat. De leerling is ook zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen en installeren van de juiste programma’s en de installatie van het juiste besturingssysteem. Garantie en service zijn de verantwoordelijkheid van de leerling/ouders en/of de leverancier van de computer. Er is geen vervangtoestel op school beschikbaar. Ook de leerkrachten zijn niet vertrouwd met dit toestel. Bij verlies of schade is er geen verzekering en valt dit onder de eigen verantwoordelijkheid.

Er worden lockers voorzien. In de Schoolgids en in de gebruikersovereenkomst staan de afspraken rond een correct beheer en het veilig bewaren van de laptop.

Indien de leerling het gemakkelijker vindt om de laptop te bedienen met een (draadloze) muis, dan mag dit zeker, maar het is niet verplicht. We vragen wel om oortjes (met draad/jack-aansluiting) te voorzien. Die zullen heel regelmatig gebruikt worden in de lessen.

DE GEPREFEREERDE PARTNER 

We werken samen met The Rent Company, een gevestigde waarde in de ondersteuning van BYOD voor scholen.

Indien je als ouder kiest om een toestel aan te kopen of te huren uit het aanbod van de school, dan koop je rechtstreeks aan bij TRC. De koop- of huurovereenkomst is een overeenkomst tussen de leerling/ouder en The Rent Company.

 • De laptops zijn extra stevig en speciaal ontwikkeld voor het onderwijs. Ze hebben een solide behuizing, een rubberen stootrand, maar zijn toch elegant.
 • Op school is bij reparatie een leenlaptop beschikbaar.
 • Een basisinstallatie is al op de laptop geïnstalleerd.
 • Schade -en diefstaldekking is inbegrepen en hoeft u dus niet apart af te sluiten.
 • De laptops worden geleverd in een speciale beschermhoes.
 • Er is telefonische ondersteuning (ook tijdens de schoolvakanties) en gratis verzending bij een eventuele reparatie. Tijdens deze reparatie (of bij diefstal) krijg je een vervangtoestel.

 

Er zijn 2 mogelijkheden bij The Rent Company. In beide opties zit het Easy4U-zekerheidspakket met dezelfde service en voorwaarden. Wat is dan het verschil?

 • Indien je de laptop huurt, blijft onze partner The Rent Company, eigenaar tijdens de duur van het contract. Eigenlijk lease je het toestel. Op het einde van de looptijd heb je de keuze om het toestel te houden of terug te geven (dan krijg je de waarborg van 4 maandtermijnen terug). Beslis je om het toestel te houden dan word je automatisch ook eigenaar. Belangrijk: huren/leasen is een goedkope en veilige keuze.                                      
 • Je kan ook een toestel aankopen, maar dat is geen must. Het biedt ook geen extra voordeel ten opzichte van huren (behalve bv. wanneer je een zelfstandig beroep hebt). Het volledige bedrag wordt in één keer betaald. De leerling (of ouders) is direct eigenaar van het toestel. Eenmaal je het toestel hebt gekocht, dan kan je het contract niet opzeggen (wat bij een huurtoestel wel nog een optie is indien iemand de school vroegtijdig verlaat).

In beide gevallen word je wel administrator (= beheerder) van het toestel. Je mag dus ook eigen software installeren en bepaalde instellingen wijzigen. Een aantal licenties en instellingen van de nodige programma’s worden beheerd door de school om te voorkomen dat bijvoorbeeld updates tijdens schooluren vallen.

Hieronder ziet u de prijzen van het schooljaar 2022-2023 bij de verschillende mogelijkheden/termijnen. Van zodra de prijszetting voor het schooljaar 2023-2024 bekend is, passen we deze brochure aan.

22 maanden (2 schooljaren) Easy4u* Koop: € 628,00 incl. BTW Huur: € 28,55 incl. BTW
34 maanden (3 schooljaren) Easy4u* Koop: € 674,50 incl. BTW Huur: € 19,85 incl. BTW
46 maanden (4 schooljaren) Easy4u* Koop: € 723,50 incl. BTW Huur: € 15,70 incl. BTW
58 maanden (5 schooljaren) Easy4u* Koop: € 771,00 incl. BTW Huur: € 13,30 incl. BTW
70 maanden (6 schooljaren) Easy4u* Koop: € 820,00 incl. BTW Huur: € 11,70 incl. BTW

* De voorwaarden van het Easy4u-abonnement kan je terugvinden op de website van The Rent Company.

• Huurovereenkomst rechtstreeks tussen The Rent Company en de ouder(s) of opvoeder(s) van de leerling
• De waarborg bij huur bedraagt 4 maandtermijnen per notebook
• Het Easy4u abonnement is inclusief zekerheidspakket en bevat altijd een schade- en diefstalregeling
• Betaling vindt plaats per maand/per jaar vooruit middels domiciliëring
• Garantiestelling op naam van de onderwijsinstelling voor wanbetaling
• Mogelijkheid tot overname goederen aan het einde van de looptijd tegen het bedrag van de waarborg

Op het eerste zicht lijkt dit een duur toestel. Dat beseffen we. Vergeet wel niet dat de aangeboden service en ondersteuning ook in de prijs vervat zit.

Aankopen van het toestel
Na de bestelling via de webshop ontvangen jullie een bevestigingsmail met daarin de aankoopfactuur als pdf-bestand. De factuur kunnen jullie in de webshop direct via de betalingsmodule voldoen of op factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 14 dagen voor de start van het nieuwe schooljaar.

Huren van het toestel
Na de bestelling via de webshop ontvangen jullie een bevestigingsmail met daarin de huurovereenkomst en de door jullie afgegeven SEPA-machtiging voor automatische domiciliëring als pdf-bestand. Deze is voor de eigen administratie bestemd. The Rent Company zal het borgbedrag van 4 maandhuren circa 14 dagen voor levering van het door het opgegeven bankrekeningnummer afhouden en de huurbedragen vanaf het moment van levering.

De link voor de webshop – met een bijhorende code – wordt je doorgestuurd zodra die actief is. De webshop blijft de hele zomervakantie en zelfs nadien bereikbaar (voor late inschrijvingen).

Alle laptops die de komende maanden besteld worden, zullen bij de start van het schooljaar op school rechtstreeks bezorgd worden aan de leerling. De school biedt dan ook ondersteuning voor de eerste installatie en het instellen van de juiste accounts.

Dit hangt af van de manier van bestellen:

Indien de laptop wordt aangekocht (= volledige bedrag wordt in één keer betaald), dan wordt de leerling (of de ouders) direct eigenaar van het toestel.

Indien de laptop wordt gehuurd, dan blijft onze partner The Rent Company eigenaar tijdens de duur van het contract. Op het einde van de looptijd heb je de keuze om het toestel te houden of terug te geven (dan krijg je de waarborg van 4 maandtermijnen terug). Beslis je om het toestel te houden dan word je automatisch ook eigenaar.

In beide gevallen word je wel administrator (= beheerder) van het toestel. Je mag dus ook eigen software installeren en instellingen wijzigen. Een aantal instellingen en licenties van de nodige programma’s worden beheerd door de school.

The Rent Company komt de laptops leveren op onze school bij de start van het schooljaar. Alle info hieromtrent zal je tijdig ontvangen van TRC en/of de school.

Dat is voor The Rent Company niet mogelijk. Samen met de school zijn er afspraken gemaakt omtrent de levering en ze wijken hier niet van af.

Indien je in zee gaat met The Rent Company, dan kan je zelf bepalen hoelang je servicecontract loopt. Je kan dan bijvoorbeeld kiezen om ook tijdens je hogere studies gebruik te maken van deze laptop en de bijhorende service. Je kiest dan voor een langere formule. Wil je enkel tijdens de (twee) laatste jaren op SGW gebruikmaken van de laptop? Dan kies je voor een kortere looptijd.

 

Wanneer iemand de school verlaat, is het mogelijk het Easy4u-abonnement (tussentijds) stop te zetten en de laptop terug te geven. Volgens de voorwaarden van het contract ben je dan wel de waarborg (= 4 maandtermijnen) kwijt. 

We vragen je in dat geval contact met TRC op te nemen en een bewijs van uitschrijven te sturen. Het is natuurlijk ook mogelijk om het abonnement door te laten lopen. In zo’n geval vraagt TRC ook contact met hen op te nemen.

Om een school met zoveel toestellen correct te kunnen ondersteunen is een beheerplatform nodig.  Ja, leerlingen zijn de eigenaar, maar op die manier nemen we enkele zorgen weg. De leerlingen hoeven zo bv. geen rekening te houden met noodzakelijke updates van het toestel. Stel je voor … de les begint, het toestel is nodig en plots beslist het toestel om een grote update te installeren. Vervelend! Via het beheerplatform kunnen we deze updates gericht inplannen zodat het niet hinderlijk is. Daarnaast stelt het ons ook in staat om de leerlingen snel te helpen wanneer er op school een probleem is met hun toestel. Op het einde van de schoolloopbaan op SGW zal de verbinding met het beheerplatform uiteraard verbroken worden.

Alle toestellen aangekocht of gehuurd via TRC worden opgenomen in een uitgebreid servicecontract. Hardwareproblemen worden door de leverancier opgelost, voor softwareproblemen kunnen de leerlingen steeds terecht bij de ICT-dienst van de school. Op school zijn steeds vervangtoestellen (zelfde type) aanwezig zodat de leerling in principe te allen tijde over een werkend toestel zal beschikken (documenten en dergelijk opslaan in OneDrive zal hierbij noodzakelijk zijn). 

 

Indien je een computer aankoopt/huurt met een Easy4U-abonnement dan is het toestel automatisch verzekerd voor schade en diefstal voor de duur van het contract.

Bij schade kan de leerling het defecte toestel binnenbrengen bij de ICT-dienst van de school. Zo ontvang je onmiddellijk een vervangtoestel.

Wanneer je laptop wordt gestolen, is dat natuurlijk ontzettend vervelend en wil je dat zo snel en goed mogelijk oplossen. In sommige gevallen valt de diefstal van je laptop onder de garantie, in andere gevallen niet. Wanneer je laptop gestolen is, vragen we je contact op te nemen met de klantenservice van The Rent Company. 

Indien je gebruik maakt van een laptop die niet werd aangekocht/gehuurd via TRC is bovenvermelde verzekering niet van toepassing. Het is wel mogelijk om zelf bij een verzekeraar een verzekering voor digitale toestellen af te sluiten. De voorwaarden verschillen afhankelijk van de maatschappij. Informeer je hiervoor bij uw verzekeraar.

Wanneer jouw abonnement afloopt, verschilt het per situatie wat je kunt doen.

Als je de laptop hebt gekocht, blijft deze van jou. Het recht op service komt te vervallen en toekomstige gebreken kun je niet meer bij ons laten behandelen.

Als je de laptop hebt gehuurd, moet je deze inleveren. Als deze in goede staat bij TRC terug komt, krijg je de waarborg terug die je bij het begin hebt betaald. Als deze niet in goede staat is, of je kiest ervoor de laptop te houden, houdt TRC de waarborg in. Ook in dit geval komt het recht op service te vervallen en kun je toekomstige gebreken niet meer door de school/TRC laten behandelen.

Het kan zijn dat je jouw Easy4u-service nog met een jaar kunt verlengen. Als dat zo is, ontvang je van TRC ruim voor het eindigen van jouw abonnement een bericht hierover.

Ook in de vakantie of tijdens de weekends kan je beroep doen op de ondersteuning van The Rent Company. Je hoeft dan geen contact op te nemen met onze ICT-dienst, maar je contacteert rechtstreeks TRC. Ze zullen je zo snel mogelijk helpen. Alle info vind je terug in het servicecontract.