Begeleiding op maat

begeleiding op maat

Wij bieden een bijzondere aandacht voor leer- en ontwikkelingsstoornissen. Op basis van de beschikbare informatie en onderwijsbehoeften van de leerling wordt beslist welke maatregelen worden genomen. Onze school werkt met een zorgbeleid waarin sticordi-maatregelen (stimuleren, compenseren, remediëren, differentiëren) een plek krijgen. 

De maatregelen worden besproken door de begeleidende klassenraad. Vervolgens wordt er een gepersonaliseerd begeleidingsplan uitgeschreven. Ouders worden als ervaringsdeskundigen nauw bij de verhoogde zorg betrokken. Dat geldt trouwens ook voor de leerling zelf. Zo proberen we op die manier de noden van zorgleerlingen op te vangen om hun schooltraject optimaal te ondersteunen. Hierbij hebben we ook een vlotte samenwerking met externe ondersteuners.

In elke klas zitten leerlingen met verschillende ondersteuningsnoden, competenties en leervoorkeuren. Dat vraagt ook naar een gerichte lesaanpak. Daarom hebben begeleid zelfstandig leren, groepswerk, werken in niveaugroepen, onderzoeksstrategieën ontwikkelen en verfijnen, gedifferentieerd oefenen, remediërend oefenen, vaardigheden trainen, co-teachen … hun plek in SGW. Via deze coöperatieve werkvormen in verschillende vakken vanaf het eerste jaar willen we leerlingen uitdagen. 

Vanuit die alternatieve didactische werkvormen stimuleren we leerlingen om zelf actief informatie te verwerven en bereiden wij hen voor op belangrijke vaardigheden en strategieën waarop ze kunnen terugvallen in het hoger onderwijs en het beroepsleven.

Op hun rapport lezen leerlingen en ouders de resultaten met bijhorende feedback gegeven door de verschillende vakleerkrachten. Positieve bevestiging vinden we belangrijk. Bovendien kunnen leerlingen die op hun rapport betekenisvolle tekorten hebben, na bespreking in de klassenraad, een remediëringsplan op maat krijgen (met gerichte opdrachten en begeleidings-taken voor de vakken waarvoor ze onvoldoende presteren). Elke vakleerkracht heeft een eigen vast remediëringsmoment.

Taalondersteuning geven aan leerlingen betekent niet dat de inhoud van het vak moet wijken voor taal. Het betekent wel dat de vakleerkrachten extra aandacht hebben voor taal en taal leren, waardoor de slaagkansen van de leerlingen verhogen. Als we taalsteun geven, optimaliseren we het leren van al onze leerlingen.

Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt voor taal. Dat onderzoek gebeurt eind september. Indien een leerling hulp nodig heeft, dan voorzien we een vaste coach. Dit is een leerkracht die zich gericht bezig houdt met taalondersteuning. Samen met de vakleerkrachten bekijkt de leerkracht welke extra ondersteuning zinvol en mogelijk is.