Zorg

Zorg op SGW

De juiste begeleiding voor iedere leerling is essentieel. Zowel op sociaal als persoonlijk vlak worden de leerlingen zo goed mogelijk opgevolgd. Goede zorg start met goed onderwijs in de klas, waarbij aandacht is voor de totale ontwikkeling van alle leerlingen. 

We zijn een leerlinggerichte school waar laagdrempelig contact belangrijk is. Dit wil zeggen dat onze deur voor leerlingen en ouders altijd open staat. 

Bij aanvang van een schooljaar werken we hard aan een zorgzame en veilige klasomgeving, geven we de leerlingen de tijd om zich te kunnen aanpassen, bieden we kansen om stil te staan bij nieuwe ervaringen.

Preventie van problemen is een essentieel onderdeel van de basiszorg. Problemen worden zoveel mogelijk voorkomen. Dat doen we op onze school o.a. door:

 

• Elke klas heeft een klassenleraar, zij bieden de eerstelijnszorg en coachen de klas.

• Een leerlingenbegeleider per graad voor de leerlingen, de ouders, de leerkrachten en de opvoeders.

• We schenken aandacht aan leren leren (DOEL-namiddag eerste graad) en we starten studiebegeleiding (HOESt-klas voor eerste graad en derde jaar) op wanneer dat nodig blijkt.

• De leerkracht werkt tijdens de les niet alleen op de (vak)inhoudelijke aspecten maar besteedt ook aandacht aan leerbegeleiding : hoe moet je de leerstof studeren? 

• We geven aandacht aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden binnen en buiten de lessen. 

• We stellen het welbevinden van leerlingen centraal: hun mening en beleving telt! Leerlingen kunnen vrijblijvend ook lid worden van de leerlingenraad

• Niet alle problemen kunnen voorkomen worden en daarom vormt het systematisch opvolgen van alle leerlingen en het tijdig signaleren van problemen een zeer belangrijke pijler in de brede basiszorg.

• De opvolging van de leerlingen gebeurt via het leerlingenvolgsysteem en via de klassenraden: profielklassenraad na observatieperiode van een maand, twee klassenraaddagen/schooljaar en wanneer het nodig is.

• Onze basiszorg sluit aan bij het concept van “universeel ontwerp”. Van bij de start creëren we een aanbod waar zoveel mogelijk leerlingen voordeel uit halen: UDL, ‘universal design for learning’.